MaBiDaTi                                                                                                                                                                      

 

Chefrolet Caprice NYPD                                        

Poli01.JPG (35501 Byte) Poli03.JPG (31878 Byte) Poli_NY.jpg (12705 Byte)

Vorbild

Quelle: Katalog der Firma Busch

Poli04.JPG (23832 Byte) Poli05.JPG (28322 Byte) Poli06.JPG (32014 Byte)